Ilona Kampes Projecten en Advies heeft opdrachten uitgevoerd voor o.a. de volgende bedrijven en organisaties:

 • Stadler Rail, Stadler Service Nederland
 • FrieslandCampina
 • BASF
 • Layar
 • Cito
 • Teijin Aramid
 • DHV
 • Agens
 • ForFarmers
 • Woonconcept
 • Ernst & Young
 • HomeTeam

 

2018: Stichting Cito (instituut voor Toetsontwikkeling) te Arnhem 

Interim senior HR Adviseur met 3 verschillende deelopdrachten en HR portefeuilles waargenomen voor Cito BV, Staf afdelingen en de afdeling Centrale Toetsen en Examens (CTE)

 • Adviseren over complexe vragen m.b.t de implementatie van organisatieveranderingen, opleidingsplannen, beleidsontwikkeling en organisatorische inrichtingsvraagstukken,
 • Sparringspartner van het management en hoofd HR,
 • Adviseren en ondersteunen van het management over de dagelijkse HRM zaken als werving en selectie, personeelsbeheer, verzuimpreventie- en begeleiding en de toepassing van HR beleid en arbeidsvoorwaarden,
 • Samen met collega opzetten en uitvoeren van projectplan voor invoeren Strategische Personeels Planning (SPP) binnen geheel Cito (o.l.v. Dr. Gerard Evers),
 • Pilot opzetten voor invoering en digitalisering van exitinterviews,
 • Zorgdragen en afwikkelen krimp van ondersteunend personeel,
 • Proces in kaart brengen voor in dienst nemen van kennismigranten in stappen-en actieplan,
 • Bijdrage leveren aan herstructurering afdeling Corporate Finance & Control,
 • Mede vormgeven aan inhuurstrategie van extern personeel.

 

2017-2018 : Stadler Service Nederland BV te Twello (onderdeel Stadler Rail AG Zwitserland) 

Vervanging van de vaste HR manager tijdens zwangerschapsverlof. Naast de operationele HR taken (recruitment, verzuimmanagement, sparringpartner management, loopbaanontwikkeling, etc.) verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van Strategische Personeelsplanning. De drie hoofdpijlers waren:

 1. Formatieplanning (personeelsbezetting en scenario's voor komende 3 jaar en kwaliteit in kaart brengen m.b.v. HR-3P grid model),
 2.  Opleidingsbeleid en- plannen per locatie vormgeven,
 3.  Werving- en Selectiebeleid en Arbeidsmarktcommunicatieplan opstellen, inclusief Employer Branding strategie.

Overge projecten

 • Digitalisering en aanpassing van beoordelingsgesprekken en -cyclus, 
 •  Updaten van alle functiebeschrijvingen volgens CATS methode,
 • Opzetten en content maken voor Nederlandse bedrijfswebsite,
 • Lid Management Team (MT) en adviseur van bestuurder bij OndernemingsRaad.


2015 -2016:
FrieslandCampina DMV (zuivelindustrie) te Veghel

 • Gedeeltelijke vervanging van HR manager (i.v.m. Continuous Improvement project) en werkzaam in rol van HRBP voor een aantal productie- en stafafdelingen van de site in Veghel (ca. 200 FTE):
 • Vanuit HR verantwoordelijk voor reorganisatie en reductie van FTE binnen afdelingen Logistiek en Laboratorium; personeelsreductie m.b.v afspiegeling en opvolging van Sociaal Plan bij afvloeiing van medewerkers.Jaarlijkse Talent Management Review uitvoeren samen met lijn managers voor Hay personeel en OntwikkelGericht Functioneren voor Cao personeel. Taken waren o.a. calibratiesessies leiden, workshops geven m.b.t. 'Ontwikkel Gericht Functioneren' en coaching van lijnmanagement,
 • Mede ondersteunen van invoering Management Self Service (MSS) HR (trainingen geven, vraagbaak en problemen oplossen),
 • Onderzoek en adviesplan schrijven naar stimulatie en introductie van jobrotation en mobiliteiten binnen de 3 fabrieken van de site Veghel,
 • Casuïstiek m.b.t. ziekteverzuimmanagement, loopbaanontwikkeling, disfunctioneren, ontslag, werving & selectie, etc.

 

2014-2015 : Teijin Aramid (chemische industrie) te Arnhem

 • Gedeeltelijke vervanging van HR&O manager en HR Business Partner op de afdeling HR&O. Tevens laatste 6 maanden werkzaam als HR Business Partner voor productie-site in Arnhem (ca. 45 fte),
 • Vanuit HR verantwoordelijk voor reorganisatie en reductie van FTE binnen afdelingen Finance en HR&O. Begeleiden en afwikkelen van alle zaken m.b.t. boventallige medewerkers van hun ontslag en toepassen Sociaal Plan. Betrokken als Business Partner bij organisatiewijzigingen en mede opstellen adviesaanvragen,
 • Betrokken bij processen m.b.t. centralisatie en standaardisatie binnen de HR afdelingen van de 3 lokaties het inrichten van een centrale HR Servicedesk,
 • Gesprekspartner voor diverse OR commissies,
 • Vanuit rol van HR Business Partner zorgdragen voor salarisronde en beoordelingsronde,
 • Ziekteverzuimbegeleiding, individuele ontslagzaken, diverse vraagstukken m.b.t arbeids-voorwaarden/CAO en juridische vraagstukken voor zowel management als medewerkers,
 • Succesionplanning en potentieelbeoordeling voor productie-site gemaakt en als adviseur van bestuurder betrokken bij (her)opstart van de productiesite,
 • Pilot uitgevoerd en geevalueerd voor aangepast proces van Loopbaanontwikkeling/Career Development.

 

2013 & 2014 : BASF (Chemie) hoofdkantoor te Arnhem en productielocatie te Oosterhout

 • Interim HR Business Partner, inclusief verantwoordelijkheid personeels- en salarisadministratie voor 2 locaties,
 • Lid van lokaal MT en gesprekspartner voor Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging,
 • Verantwoordelijk voor introductie en implementatie van nieuwe Performance Management systematiek,
 • Reorganisatie coördineren en afwikkelen m.b.t. alle HR topics voor 3 business units (afvloeiing van in totaal 7 FTE),
 • Verantwoordelijk voor jaarlijkse salaris-en bonusronde voor de 2 locaties,
 • Mede vormgeven aan opzetten van HR Shared Servicecenter en centraliseren van HR processen voor alle 5 lokaties van BASF ten einde “One HR” te creëren en de HR processen te harmoniseren voor geheel BASF in Nederland (met aansluiting op het centrale European HR Service Center op hoofdkantoor in Duitsland).
 • Adviseren van management over diverse HR onderwerpen zoals: recruitement, opleiden, employee development, langdurig ziekteverzuim, nieuwe arbeidsrecht en disfunctioneren.

 

2013: Cito (instituut voor toetsontwikkeling) te Arnhem

 • Offertetraject coördineren en begeleiden t.a.v. nieuwe samenwerkingsovereenkomst met partijen voor uitzend- en payrolldiensten,
 • Nieuw beleid opstellen omtrent gezondheidsmanagement binnen Cito (visie op gezondheid, verzuimprotocol, frequent verzuimbeleid, protocol ongewenste omgangsvormen, reintegratiebeleid, etc.) Tevens deelname in werkgroep en klankbordgroep,
 • Nieuwe regeling opstellen en implementeren m.b.t. 'Plaatsonafhankelijk werken' binnen Cito (ter vervanging en verbreding van thuiswerkregeling),
 • Coördineren functie-herindeling en actualiseren functiehuis voor afdeling Control,
 • Lid van werkgroep t.a.v. 'Arbeidsmarktcommunicatie'.

 

2012: BASF (Chemie) hoofdkantoor te Arnhem en productielocatie te Oosterhout

 • HR manager ad interim ter vervanging van de vaste HR manager voor de locaties Arnhem en Oosterhout,
 • Lid van locale MT en gesprekspartner voor OR/personeelsvertegenwoordiging,
 • Leidinggeven aan afdeling HR van 2 medewerkers,
 • Verantwoordelijk voor invoering van 'Global Employee Development' project binnen het hoofdkantoor van BASF in Nederland,
 • Adviseren van directie en lijnmanagers van op diverse onderwerpen op het vakgebied van HRM zoals recruitment, ontslag, personeelsontwikkeling, conflicten en verzuim,
 • Uitvoering geven aan en afronden van harmonisatie van arbeidsvoorwaarden binnen BASF in Nederland voor de locaties Arnhem en Oosterhout,
 • Mede-verantwoordelijk voor juiste functiewaardering en -indeling,
 • Deelname aan Project 'Space' waarbij een aantal administratieve en operationele HR taken worden gecentraliseerd naar BASF Services in Berlijn.

 

2011/2012: BASF Nederland BV (Chemie) hoofdkantoor te Arnhem & Recruiting Services te Berlijn

 • Verantwoordelijk als HR Projectmanager en Country Coordinator in internationaal project ' Recruiting Europe' (centraliseren van alle recruitmentactiviteiten binnen BASF in Europa, via Recruiting Services te Berlijn),
 • Verantwoordelijk voor coördinatie van de uitrol van Recruiting Europe voor alle locaties van BASF in Nederland,
 • Interface voor alle communicatie-activiteiten voor de doelgroepen van het project (managers, medewerkers, OR),
 • Verantwoordelijk voor implementatie van de gestandaardiseerde Europese Recruitment Services recruitmentprocessen,
 • Verantwoordelijk voor implementatie van Nederlandse BASF career website,
 • Training geven aan en informeren van locale HR afdelingen over nieuwe recruitmentprocessen.

 

2011: BASF (Chemie) hoofdkantoor te Arnhem, projectmanager op afdeling HR

 • Verantwoordelijk voor uitvoeren van een drietal projecten op de afdeling HR te Arnhem:
 • Actualiseren van functieomschrijvingen voor locaties Arnhem en Oosterhout, volgens BASF systematiek,
 • Maken van procesbeschrijvingen van de primaire processen van de afdeling HR,
 • Intranetsite van HR optimaliseren en herschrijven/actualiseren.

 

2010: BASF (Chemie) hoofdkantoor te Arnhem en locaties Oosterhout en Apeldoorn

 • HR manager ad interim ter vervanging van de vaste HR manager (zwangerschapsverlof) op de locaties Arnhem, Apeldoorn, en Oosterhout,
 • Lid van MT en gesprekspartner voor OR,
 • Leidinggeven aan afdeling HR van 4 medewerkers,
 • Verantwoordelijk voor afwikkeling sluiting van de productielocatie in Apeldoorn (50 medew.),
 • Reorganisatie locatie Oosterhout begeleiden en afwikkelen van ontslagprocedures voor 10 fte (incl. regelen van outplacementtrajecten, nazorg, advies e.d.),
 • Begeleiden HBO-stagiair opleiding HRM,
 • Adviseren van directie en lijnmanagers van bovengenoemde locaties op diverse onderwerpen op het vakgebied van HRM,
 • Betrokken bij harmonisatie van arbeidsvoorwaarden binnen BASF.

 

2009/2010: Layar  'Reality Browser' (Augmented Reality-applicatie voor mobiele telefoons) te Amsterdam

 • Verantwoordelijk in de rol van HR manager voor het opstellen van en adviseren over plan van aanpak inrichting HRM bij Layar,
 • Professionaliseren en stroomlijnen van recruitmentactiviteiten (zoals maken van 'HR recruitment & hiring procedures'),
 • Coördineren contacten met wervingsbureaus en recruiters, inventariseren/prognotiseren personeelsbehoefte,
 • Vervaardigen en presenteren van Employee Handbook (op interne website) met arbeidsvoorwaarden, huisregels, arbobeleid, ziekteverzuimbeleid, vergoedingen, bedrijfscultuur, etc. (In engelse taal),
 • Zorgdragen voor afsluiten van personeelsverzekeringen,
 • Adviseren van MT opstellen van values statement en core competencies binnen de organisatie.


2008/2009: Cito (instituut voor toetsontwikkeling) te Arnhem

 • Vervangen van HR-adviseur en opleidingscoördinator i.v.m. zwangerschapsverlof,
 • Mede uitwerken en implementeren van resultaatgericht beoordelingssysteem binnen de gehele organisatie,
 • Coördineren van ontwikkeltraject in leiderschap voor alle leidinggevenden,
 • Onderzoek en advies opstellen ter verbetering van werving en selectie en profilering van Cito als werkgever op de arbeidsmarkt,
 • Mede opstellen van arbeidsmarktcommunicatieplan en implementatie daarvan,
 • Adviseren van management op het gebied van uiteenlopende HRM zaken,
 • Ziekteverzuimbegeleiding en optreden als casemanager.


2007/2008: Teijin Aramid (chemische industrie) te Arnhem

 • Coördineren en uitvoeren van HR-taken m.b.t. het insourcen van de ICT- afdeling. In totaal 12 vacatures, waarbij het voeren van gesprekken en afstemmen van de arbeidsvoorwaarden van externe kandidaten de belangrijkste aspecten zijn,
 • Onderzoek naar de werkdrukbeleving binnen drie stafafdelingen van het hoofdkantoor, d.m.v. interviews en en het leiden van brainstormsessies,
 • Werving en selectie van moeilijk vervulbare vacatures.


2007: DHV (internationaal ingenieurs- en adviesbureau), regiokantoor te Deventer

 • Stroomlijnen gehele werving en selectieprocedure en arbeidsmarktcommunicatie in nieuwe regio,
 • Begeleiding geven op het gebied van personeel en organisatie bij samenvoegen van twee vestigingen,
 • Implementeren reiskostencompensatieregeling i.v.m. verhuizing twee vestigingen naar Deventer,
 • Adviseren van managers op het gebied van personeel en organisatie en mede doorvoeren van tranisitietraject,
 • Uitvoeren en rapporteren van medewerkerstevredenheidsonderzoek onder alle medewerkers van regio Oost en later regio West van DHV,
 • Opzetten van beleid en programma ten behoeve van high potentials,
 • Alle overige HR-adviestaken aangaande verzuim, opleidingen, loopbaanbegeleiding,arbeidsvoorwaarden,
 • Lid van MT en gesprekspartner voor OC (onderdeel OR).
2006: Teijin Twaron (chemische industrie, producent aramide vezels) te Arnhem
 • Opzetten en uitvoering geven aan gezondheidsbeleid binnen fabriek Arnhem en hoofdkantoor (waaronder invoering ergocoaches),
 • Geven van workshops ziekteverzuim (-preventie) aan alle leidinggevenden,
 • Werving en selectie van nieuwe medewerkers, voor zowel kantoor als produktie/technisch personeel,
 • Maken van personeelsjaarplannen per afdeling en uitvoering geven aan HR-doelstellingen,
 • Adviseren van management en leidinggevenden over operationele HR-zaken, bijvoorbeeld bij ziekte, disfunctioneren en ontwikkeling, bezetting, arbeidsvoorwaarden,etc.
 • Mede vormgeven van driejarig operationeel plan van de fabriek in Arnhem,
 • Optreden als adviseur van de bestuurder tijdens OC vergaderingen productielocatie Arnhem,
 • Uitvoering en advies op het gebied van opleidingen en management development.


2005: AGENS De Werkende Kracht BV (Reintegratie, zakelijke dienstverlening) te Zwolle

 • Begeleiding en procesmatige werkzaamheden m.b.t. wijziging en implementatie nieuwe pensioenregeling,
 • Zelfstandig uitvoeren van werving en selectie procedures,
 • Plan opzetten voor aanvragen van ESF-subsidies en coördineren inventarisatie en opzetten van administraties,
 • Deelname in werkgroep Arbeidsvoorwaarden, plan maken over nieuwe wetswijzigingen per 1-1-2006 zoals nieuwe WIA, Zorgverzekering, Levensloopregeling, Lease-regeling, etc.
 • Interim HR-sadviseur voor regio Noord-Holland/Utrecht (ca. 3 maanden) Alle operationele en adviserende taken op HR-gebied voor deze regio, zoals begeleiding bij langdurig ziekteverzuim, adviseren van management, behandelen ontslagzaken, werving & selectie, formatiebeheer, opstellen functieprofielen, etc.


2004: HomeTeam BV (franchiseorganisatie in de bouwsector) te Steenwijk

 • Werving en selectie van nieuwe franchisenemers,
 • Opzetten van marketing- en wervingsacties,
 • Structureren van werkprocessen en optimaliseren procedures op bovenstaand gebied,
 • Tevredenheidsonderzoek onder franchisenemers van HomeTeam in Oost-Nederland.

 

2003/2004: Woonconcept (woningcorporatie) te Meppel

 • Maken van arbeidsvoorwaardenbeleid en -regelingen en uitmondend in een Handboek Arbeidsvoorwaarden,
 • Implementatie van gehele traject van invoering van Cafetaria Systeem,
 • Maken van introductieboek en introductieprogramma,
 • P&O informatie en -beleid aanbieden via intranet,
 • Onderzoek en advies ten aanzien van gebruik personeelsinformatie-systeem,
 • Uitvoeren van werving en selectie-procedures,
 • Maken van Sociaal Jaarverslag,
 • Geven van workshop competentiegericht interviewen (STAR),
 • Adviseren en optimaliseren van procedures binnen P&O afdeling.


2002/2003: Ernst & Young (Accountancy en Belastingadvies) Regiokantoor Noord

 • Adviseren (gevraagd en ongevraagd) en ondersteunen van Partners en managers,
 • HR management in de serviceline over de toepassing van het operationele HR-beleid (arbeidsvoorwaarden, functiewaardering, beloningsvraagstukken, personeelsplanning en MD / opleidingen, werving & selectie, Arbo),
 • Participeren in selectieprocedures en adviseren over aanstelling van werknemers,
 • Voeren van individuele gesprekken met werknemers aangaande problematieken binnen en/of buiten de werksituatie,
 • Opstellen van personeelsaudit per kantoor, waarbij de loopbaanontwikkeling, ziekteverzuim, opleidingstraject en overige bijzonderheden per medewerker en per kantoor in kaart is gebracht.


2001: Portaal (woningcorporatie) te Nijmegen

 • Begeleiden van werving & selectieprocedures en zorgdragen voor gehele proces bij indiensttreding van nieuw personeel,
 • Adviseren management met betrekking tot personeelsaangelegenheden,
 • In overleg met management zorgdragen voor uitvoering van opleidingsplannen,
 • Verstrekken van informatie over personele regelingen en zorgdragen voor juiste toepassing van arbeidsvoorwaarden en invoering van nieuwe bedrijfsregelingen,
 • Begeleiden van proces m.b.t. personeel bij opzet nieuwe business unit Projectontwikkeling,
 • Inventariseren en analyseren van opleidingsbehoefte en adviseren over opleidingen, tevens opstellen van opleidingsplan,
 • Analyseren en omschrijven van functies in functieprofielen in het kader van competentiemanagement.


2000/2001: Justitiële jeugdinrichting 'Harreveld' te Harreveld (onderdeel Ministerie van Justitie)

 • Onderzoek (in opdracht van de directie) naar de salarisproblematiek binnen 'Harreveld',
 • Personeelsdossieronderzoek betreffende 400 personeelsleden naar juiste inschaling van de medewerkers,
 • Berekenen financiële consequenties n.a.v. gemaakte fouten,
 • Vergelijking van arbeidsvoorwaarden, CAO en salarissen van medewerkers onderling binnen de organisatie en in vergelijking met andere organisaties,
 • Bevindingen, conclusies en aanbevelingen rapporteren en presenteren aan directie en management,
 • Adviseren over achterliggende problematiek waar onvrede van personeel uit voortkomt; zoals de arbeidsvoorwaarden, werving- en selectiebeleid, beoordelingsystematiek, functiewaarderingssysteem en het personeelsbeleid in het algemeen binnen de organisatie.